Raccord Mâle à visser

Raccord  Mâle à visserRaccord  Mâle à visser         


H8623    Raccord  Mâle à visser      15/21 fem.
H2167                   ,,                    20/27 fem.
H2158                  ,,                     26/34 fem